پوکه معدنی دارای خواص متعددی مباشد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:

دارای وزن مخصوص پائین (0.5 تا 1 تن در هر متر مکعب) هستند به طوری که روی آب شناور می مانند.

در برابر انتقال صوت و حرارت به ویژه پومیس عایق هستند.

در مقابل آتش سوزی مقاوم میباشند؛ به طوری که تا 760 درجه سانتیگراد هیچ تغییری در حجم و شکل آن حاصل نمیشود.

بتن و مصالح تشکیل شده از پوکه معدنی از میزان بالای دوام نسبت به وزن برخوردار می باشد البته این امر در پوکه اسکوریا مشهود تر است.

مخلوط این ماده با آهک شکفته نوعی سیمان طبیعی را تشکیل می دهد که در زیر آب و بیرون آب سخت می شود و در صنعت سیمان می توان از این ماده معدنی به عنوان یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده سیمان استفاده نمود.