پوکه ها سنگدانه های سبک طبیعی (پوکه معدنی) یا فرآوری شده (پوکه صنعتی) هستند که به دلیل تخلخل موجود دارای وزن مخصوص کم می باشند.از این دانه ها میتوان به تنهایی به عنوان پر کننده فضاهای خالی به منظور کاهش وزن، عایق کاری حرارتی و صوتی و نظایر آن استفاده نمود. همچنین این دانه ها در ساخت سایر فرآورده های سبک مانند انواع بتن های سبک ، ملات ها و اندودها، فرآورده های قیری، خاک کشاورزی و … کاربرد دارند.

 

انواع پوکه ساختمانی

پوکه ها به دو دسته کلی پوکه صنعتی و پوکه معدنی تقسیم بندی می شود.